środa, 31 grudnia 2014

TEKST OD SERCA

Podsumowania na koniec roku to już tradycja. Widocznie jest coś fascynującego w uogólnianiu, rzucaniu okiem na upływający czas. Najlepiej w postaci dwóch obrazków, które można porównać. Specjalnie dla tych kilku chwil radości umieszczamy plac przed i po „remoncie”:

Summaries at the end of the year is a tradition . Apparently there is something fascinating about generalising, casting a look at the passage of time . Preferably in the form of two images , which can be compared. Especially for those few moments of joy put children before and after „renovation”


a także kilka niepublikowanych dotąd zdjęć z akcji:
as well as some unpublished photos of shares:


i kilka recyklingowych pomysłów:
and some recycling ideas:


Udało nam się zrealizować główne cele projektu. Mieszkańcy zyskali nowy plac, lepiej się poznali, zaangażowali. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych, plastycznych i muzycznych poznały rówieśników i przy okazji nauczyły się kilku ważnych rzeczy. Co jakiś czas udaje nam się z nimi spotkać na świetlicy. Plac przetrwał pierwszy miesiąc. Ostatnio ktoś ustawił przewrócony słupek, dzięki czemu nie zniszczyło się ogrodzenie. Wygląda na to, że będzie jeszcze długo służył najmłodszym i ich rodzinom.

We were able to achieve the main objectives of the Project. Residents have gained a new square, better known, involved. Children participating in physical activities , arts and music familiar with their peers and by the way learned a few important things. From time to time we are able to meet them on the commons. Square survived the first month. Recently someone set the overturned post , so you do not destroy the fence . It seems that there will be long served the youngest and their families.
Happy end for now … to be continued J

Napisy końcowe:

Podziękowania/thanks:
Ekipa CzuJczuja chciałaby serdecznie jeszcze raz podziękować ludziom, bez których nie byłoby ani placu, ani projektu.

Na koniec, trzy myśli prosto z kuchni organizatorów:
Finally, three thoughts straight from the kitchen organizers :
I.
Musi być ciężko.
Nieważne, czy robisz coś dla siebie czy dla innych, nie ma się co oszukiwać. Nie ma magicznej tarczy chroniącej ludzi poświęcających czas na pracę dla społeczności. Nagle usłyszysz słowa krytyki, popełnisz błąd, coś posypie się w ostatnim momencie i czeka cię kilkadziesiąt minut nerwowego naprawiania.
 Jakby tego było mało, czeka cię kolejne „odkrycie”:

It must be hard.
Whether you're doing something for themselves or for others, it is no cheat. There is no magic shield that protects people devoting time to work for the community. Suddenly you hear a word of criticism , make a mistake, something falls apart at the last moment and waiting for you tens of minutes nerve repair .
As if that were not enough , another discovery awaits you:

II.
Odbiorcy projektu to czujące osoby.
Nie mieszczą się w planach, nie są idealne, nie wiedzą co właśnie powinny zrobić. Musisz liczyć się z tym, że nawiążesz relacje jak każde inne, pełne pochopnych ocen i uprzedzeń, do tego zmieniające się pod wpływem wydarzeń. Nikt nie zobaczy superbohatera z rozwianym włosem, któremu od razu należy się pomnik albo chociaż ciasto w kształcie medalu. W końcu zrozumiesz, że jesteś częścią jakiegoś spektaklu, ale mało kto nazwie cię jego reżyserem.

Recipients of the project is a sentient person.
Do not fit in the plans are not perfect , just do not know what I should do . You have to reckon with the fact that you establish relationships like any other , full of hasty evaluations and prejudices , to the changing under the influence of events. No one will see a superhero with flying hair , which immediately should a monument or even a cake in the shape of a coin. In the end, you realize that you are part of a performance, but hardly anyone calls you his director.
Wystarczająco pesymistycznie?
Pessimistic enough ?

III.
W takim razie najważniejsze:
Kiedy wszystko się skończy zrozumiesz, ile potrafią znaczyć dla ciebie ludzie, których znasz zaledwie miesiąc.
My też odkryliśmy skarby. In that case, the most important:
When all this is over you realize how much they can mean for you people , you know just a month .
We also discovered treasures.

Życzymy wam w Nowym Roku i nie tylko abyście też odkrywali skarby te małe i duże !
We wish you in the New Year , and not only that you can discover the treasures of the small and large 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz